Darmowy Internet

Jak podłączyć telefon, tablet lub komputer do darmowego punktu dostępu do Internetu w Restauracji Obiady Domowe

W celu połączenia z darmową siecią Internet w Restauracji Obiady Domowe należy wykonać następujące czynności (przykład przedstawiono na bazie urządzeń Apple) :

 1. Od obsługi Restauracji Obiady Domowe otrzymujemy darmowy Voucher z kodem dostępu do sieci Internet składający się z kilku cyfr. Kod ważny jest przez okres 30 minut licząc od godziny podłączenia urządzenia do sieci i ważny jest tylko dla jednego urządzenia.
 2. W celu zalogowania do sieci w telefonie / tablecie wybieramy : Ustawienia a następnie opcje Wi-Fi (rysunek 1)
 3. Następnie w oknie Ustawienia / Wi-Fi wybieramy sieć o nazwie ObiadyDomowe (rysunek 2)
 4. Po wybraniu pojawi się ekran umożliwiający wprowadzenie kodu dostępu (rysunek 3)
 5. Korzystając z darmowego dostępu do sieci Internet w restauracji Obiady Domowe akceptujesz regulamin będący załącznikiem do niniejszej instrukcji.

Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, („Usługa”) TEK-BUD-GAB Katarzyna Tekieli z siedzibą w Puszczykowo (61-121) , ul. Stefana Czarnieckiego 50 ,  NIP: 7772806149, REGON: 302375315, w Restauracji Obiady Domowe w Luboniu (kod pocztowy 62-030) ul. Kalinowa 1, zlecającej zarządzanie i obsługę sieci firmie zewnętrznej.
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do HotSpot.
 3. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2023 roku i może zostać zmieniony w każdym czasie poprzez zamieszczenie na stronie www.obiadydomowe.eu regulaminu o nowej treści.

§ 2. Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. W ramach realizacji Usługi, Firma TEK-BUD-GAB dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Firma TEK-BUD-GAB zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 4. Użytkownikowi przydzielone jest pasmo o maksymalnej przepustowości 2048 kb/s (download) i 1024 kb/s (upload).
 5. Sesja trwa 30 minut – po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.
 6. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartphone) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodowa kartę sieciową standardu IEEE 802.11b, 802.11g lub 802.11n (pasmo 2,4 Ghz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z SSID o nazwie „ObiadyDomowe”. W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę oraz postępować według instrukcji znajdującej się na ekranie.


§ 3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11 b/g/n będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z internetu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia urządzenia za pomocą którego korzysta z Usługi przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz w przypadku komputera do posiadania oprogramowania antywirusowego.

§ 4. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Firma TEK-BUD-GAB zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.
 2. Firma TEK-BUD-GAB nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 3. Firma TEK-BUD-GAB zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. Firma TEK-BUD-GAB nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
   • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
   • ujawnienie danych Użytkownika;
   • opóźnienia w otrzymywaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłowa transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Firma TEK-BUD-GAB zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszymi Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.obiadydomowe.eu/darmowy-internet oraz w Restauracji Obiady Domowe.

Rezerwacja - zamówienia

Zarezerwuj imprezę,  zamów telefonicznie Twoje ulubione danie i odbierz w restauracji

Rezerwacja i zamównienia telefoniczne
450 055 077
Scroll to Top
Call Now Button